Interne gedragscode van de XLH Vereniging Nederland

 

Binnen de XLH Vereniging Nederland gelden goede omgangsvormen als uitgangspunt, waarin respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid centrale begrippen vormen.

Artikel 1 Definities

In deze gedragscode wordt verstaan onder:

a. de vereniging: de XLH Vereniging Nederland.

b. seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens

  • onderwerping aan dergelijk gedrag hetzij expliciet, hetzij impliciet, wordt gehanteerd als voorwaarde voor het lidmaatschap, donateurschap van een persoon;
  • onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het lidmaatschap, donateurschap van deze persoon raken; of
  • dergelijk gedrag tot doel dan wel tot gevolg heeft dat het lidmaatschap of donateurschap van een persoon of zijn omgeving wordt aangetast of een intimiderende, vijandige of onaangename omgeving wordt gecreëerd.

c. agressie: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd, aangevallen of gepest.

d. discriminatie: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

 

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de vereniging als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

2. De vereniging neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.

3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de vereniging en van de professionele houding van leden, donateurs en vrijwilligers van de vereniging.

Artikel 3 Gedragsregels

1. De omgang tussen leden, vrijwilligers en donateurs wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.

2. Van leden en vrijwilligers van de vereniging en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen.

3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen jegens medeleden of derden, mondeling of schriftelijk, zijn niet toegestaan.

4. Agressieve handelingen of uitingen jegens medeleden of derden zijn niet toegestaan.

Artikel 4 Omgang tussen leden, vrijwilligers en donateurs

1. Leden, vrijwilligers en donateurs laten zich bij contacten met andere leden, vrijwilligers en donateurs leiden door gedragsregels in deze gedragscode.

2. Leden, vrijwilligers en donateurs accepteren geen agressieve gedragingen van andere leden, vrijwilligers en donateurs en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

3. Leden, vrijwilligers en donateurs accepteren geen ongewenste seksuele gedragingen van andere leden, vrijwilligers en donateurs en nemen zelf geen initiatief tot ongewenste seksuele gedragingen jegens hen.

4. Leden, vrijwilligers en donateurs accepteren geen discriminerend gedrag van andere leden, vrijwilligers en donateurs en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 5 Toezicht en klachten 

1. Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de vereniging belast.

2. Leden en vrijwilligers kunnen indien daartoe aanleiding is door het bestuur op het bestaan en de inhoud van de gedragscode worden gewezen.

3. In geval van overtreding van de gedragscode kan een lid, donateur of vrijwilliger dit signaleren bij het bestuur van de vereniging of een klacht indienen overeenkomstig de op de website van de vereniging gepubliceerde klachtenregeling.

Artikel 6 Bekendmaking en evaluatie

1. Deze gedragscode wordt door de vereniging aan alle leden en vrijwilligers bekendgemaakt en op de website gepubliceerd.

2. Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per vier jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

vastgesteld in de ALV van 28 februari 2024